Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα

  • Αναστοχαστικές εικόνες της πολυγλωσσίας των μαθητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο.
  • Ανάλυση των αναπαραστάσεων των φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πάνω στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Kοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις: μία ερμηνευτική δυναμική προσέγγιση για την ανάλυση και την ανάπτυξη της πολυγλωσσικής δεξιότητας των φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
  • Η συνεισφορά του αναστοχασμού στη δόμηση της επαγγελματικής ταυτότητας των μελλοντικών καθηγητών ξένων γλωσσών. Ανάλυση των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων πολύγλωσσων ατόμων. (Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ).