Στόχοι

 • Προώθηση της έρευνας στον τομέα της πολυγλωσσίας και της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης.
 • Παραγωγή διδακτικού υλικού βασισμένου στις πολυγλωσσικές προσεγγίσεις.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μαθημάτων βασιζόμενων σε δραστηριότητες γλωσσικής αφύπνισης.
 • Συνεργασία με επιχειρήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού τους στη γαλλική για ειδικούς σκοπούς.
 • Δημιουργία υβριδικών καταρτίσεων στο πλαίσιο της Δομής “Δια Βίου Μάθηση” του ΑΠΘ:
 1. Κατάρτιση στη γαλλική γλώσσα για ειδικούς σκοπούς
 2. Επιμόρφωση εκπαιδευτών στην πολυγλωσσική εκπαίδευση
 3. Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα πολυγλωσσικής εκπαίδευσης
 • Διάχυση των εργασιών της ομάδας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού.
 • Οργάνωση ερευνητικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ειδικούς επιστήμονες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
 • Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων.