Συνεργασίες

 

Η ερευνητική ομάδα Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Laboratoire Parole et Langage, Université Aix-Marseille

http://www.lpl-aix.fr/

 

 

 

Université de Lille 3, Sciences Humaines et Sociales, Département Sciences du Langage

 

https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/#.WBZLkfmLSUk

 

 

 

Département d’Études du Français Langue Étrangère, Université Jean Jaurès, Toulouse 2

 

http://defle.univ-tlse2.fr/

 

 

UFR Sciences de l’Education, Psychanalyse, COM-FLE (SEPF), Université Paris 8

 

http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/

 

 

 

 

ENS de Lyon – ELSE : Education en Langues Secondes et Etrangères

 

https://else.sciencesconf.org/

 

 

 

 

Réseau international pour l’éducation plurilingue et interculturelle

 

https://www.hepl.ch/cms/accueil.html

 

 

 

European Centre for Modern Languages

 

Centre européen pour les langues vivantes

 

 

Groupe de réflexion « L’apprentissage des langues dès le plus jeune âge » au sein du programme du CELV 2016-2019 : Les langues au cœur des apprentissages

 

http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx

 

 

 

Association EDILIC

 

http://www.edilic.org/fr/fr_index.php

 

 

Association D’une langue à l’autre (DULALA)

 

http://www.dunelanguealautre.org/histoire-association-dulala/

 

 

Διαπανεπιστημιακή ομάδα «Πολύδρομο», για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

 

http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/